STRUKTURAL


BADAN PENGURUS HARIAN

Rizky Maulana Thamrin
Ketua Umum

Muhammad Yusuf
Wakil Ketua

Yeni Candrah
Bendahara

Zulia Widiyani
Sekretaris

Raka Petrosyan
Koor Div. PPO

Riky Pratama Zebua
Div. PPO

Wahyu Pribadi
Div. PPO

Salsa Bila Hikma
Div. PPO

Prastya Wicaksana
Div. PPO

Dzakwan Taqiyyudin Al Fatah
Koor Div. PPK

Ridhoi Ahmad Ridwan
Div. PPK

Regita Cahyani
Div. PPK

Riswanda Putra Maulani
Div. PPK

Muhamad Miftahul Fauzi
Div. PPK

Mochamad Maulana
Koor Div. PMK

Arief Rahman Salim
Div. PMK

Moh. Reja Sahrodi
Div. PMK

Yogi Al Fansyah
Div. PMK

Rian Arief
Div. PMK

Verham Teguh Kusuma
Koor Div. MBK

Syihabudin Alawi
Div. MBK

Oktafiani Khofifah
Div. MBK

Muhammad Rizky Kurniawan
Div. MBK

Didi Tegar Tiasto
Div. MBK